Home » Entitats Juvenils » Com crear una entitat/associació?

Com crear una entitat/associació?

Què és una associació?

Una associació és una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

 

Quantes persones han de formar una associació?

Segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, una associació ha d’estar formada per un mínim de 3 persones.

 

Quins òrgans de govern ha de tenir una associació?

Una associació ha de tenir com a mínim:

 • Una Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació.
 • Una Junta de Govern ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts, i que generalment consta de:
  a) President
  b) Secretari
  c) Tresorer
  d) Vocals

 

Què vol dir que una associació no té ànim de lucre?

L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.

 

Quins passos cal seguir per crear una associació?

 • El primer pas és constituir l’associació.
  Per a formalitzar l’associació cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l’acta fundacional de l’associació.- Acta fundacional de l’associació (Model). Document privat en el qual els socis fundadors acorden: la constitució de l’associació, l’aprovació dels Estatuts i l’elecció de la Junta Directiva.L’acta fundacional haurà d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors.

  – Estatuts de l’associació (Model d’Estatuts d’associació Juvenil). Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació, i com a tal poden ser modificats i integrats. Com que és una norma objectiva, ha de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació.
  Als estatuts hi ha de constar: la denominació, les finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.

 • Tot seguit s’ha d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Departament de Justícia) .
  Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques , religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals)
 • Documentació necessària, que s’ha de presentar al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques, per constituir l’associació:
  – Sol·licitud d’inscripció d’una associació  (enllaç a l’Oficina Virtual de Tràmits)
  Document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l’associació. El tràmit es pot realitzar presencialment (cal abonar una taxa de 30,90 €) o telemàticament (l’import de la taxa es redueix un 50%)
  Formulari de sol·licitud
  Acta fundacional de l’associació (originals)
  Estatuts de l’associació (originals)
 • Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, podeu obtenir un NIF provisional a les Delegacions d’Hisenda .
  El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures.
  La documentació que cal presentar a Hisenda és:
  1. Model 036  emplenat
  2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud)
  3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació)

 

Quan es pot inscriure l’associació al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut?

Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre d’associacions de la Direcció Generalde Dret i Entitats Jurídiques, es pot iniciar el procediment d’inscripció al  Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

 

Altres webs d’interès

 • Llistat de tràmits que es poden fer en una associació .
 • Documents model  d’actes fundacionals, estatuts, certificats i sol·licituds per a associacions.
 • El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) difón, a través del web www.cnjc.cat, la tasca en comú que duen a terme les entitats membres d’aquesta plataforma juvenil. S’hi publica tota la informació d’activitats com les Àgores Joves, el Sopar de l’Associacionisme, les Assemblees Generals o les campanyes que duu a terme o en què participa el CNJC. Així mateix, es fa ressò d’informacions de l’Administració o altres institucions que siguin útils per a les entitats juvenils i hi ha penjada documentació diversa sobre Ciutadania, Treball, Formació, etc. També s’hi pot consultar on line la revista Debat Juvenil i enllaçar amb els perfils del CNJC a les xarxes socials.
 • Xarxanet.org  és el portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya impulsada per l’Institut Català del Voluntariat amb la col·laboració de nombroses entitats promotores relacionades amb el món associatiu.
  El portal s’adreça especialment a les associacions catalanes i a les persones interessades en aquest àmbit, i té com a objectius més importants els següents:
  – crear un espai de treball i confluència comuns,
  – potenciar el sector social,
  – fomentar els processos de treball en xarxa, i
  – fer accessible la informació a les persones interessades en el món associatiu, en el civisme, la solidaritat i el voluntariat, tot aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Guia per a la creació d’entitats juvenils  del Barcelonès jove. Preguntes i respostes per a la creació d’entitats juvenils.
 • Servei d’assessorament per associacions  La Subdirecció General de Cooperació Social i  Voluntariat, amb la col·laboració d’entitats d’àmplia i consolidada experiència en el món associatiu, disposa d’una sèrie de serveis d’assessorament que tenen com a finalitat la millora de la gestió de les associacions.

 

Publicacions

 • Gestió d’associacions. Amb aquest encapçalament pots trobar tota la documentació disponible sobre el tema al Centre de Documentació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

 

Legislació sobre associacions juvenils

Al lloc web del Departament de Justícia hi ha actualitzada tota la legislació aplicable a les associacions.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor