Estatuts

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIENS PIME DE CATALUNYA (ASSOCIACIÓ SPAS-PIME CATALUNYA).

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

DENOMINACIÓ, NORMATIVA APLICABLE, ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL, DURADA, DOMICILI I FINALITATS.

Article 1. DENOMINACIÓ I NORMATIVA APLICABLE.

A l’empara de LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (DOGC núm. 5123 publicat el 02/05/2008) i la CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, pág. 34378, de 2.5.2008). (DOGC núm. 5170 publicat el 10/07/2008), es constitueix l’Associació de Serveis de Prevenció Aliens Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Associació Spas-Pime Catalunya), i en conformitat a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts, dotada de capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessária per a la realització dels seus fins.

Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL.

L’activitat de l’associació será en l’ámbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sense ánim de lucre i actuará conforme a principis democrátics quant a la seva organització i el seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del carácter vinculant que tenen els pactes válidament acordats pels òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten aquesta i a l’interès comú dels afiliats.

L’associació integrará empreses independents, les quals la seva principal activitat sigui la de servei de prevenció aliè de riscos laborals, que comptin amb acreditació definitiva com a Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals i centre de treball en la Comunitat de Catalunya.

L’associació, encara tenint en compte el seu carácter no lucratiu, podrá establir convenis o contractes amb els Organismes de l’Administració en els seus distints nivells, que tinguin com contingut la promoció i el desenvolupament dels serveis de prevenció aliens de riscos laborals i les activitats exercides per aquestes entitats.

Article 3. DURADA.

L’associació es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució es portará a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes continguts en els estatuts.

Article 4. DOMICILI.

L’associació estableix el seu domicili social al carretera Conanglell, nº. 43, despatx, de Torelló, Barcelona, sense perjudici que els seus òrgans de govern puguin acordar en qualsevol moment el canvi de domicili, i també establir les delegacions i les representacions que consideri mes idònies per a la consecució dels seus fins, supòsit en el qual, es procedirá a comunicar el dit canvi de domicili a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 5. FINALITATS.

Constitueixen les finalitats de l’Associació:

La representació, gestió i defensa dels interessos professionals de les empresess associades. La promoció i defensa dels drets, interessos i prestigi de les empresess associades.

La representació dels associats enfront de tercers, ja siguin privats o públics, com són els Organismes Estatals, Autonòmics, o Locals, etc., sense que aquesta representació pugui significar la ingerència en els criteris de gestió i direcció de les empreses associades. La col·laboració amb Autoritats Administratives i de qualsevol altre tipus amb competència en la matèria, en pro dels fins anteriorment mencionats.

Representar a les empreses associades davant d’Organizacions Sindicals, o d’altra mena de treballadors, amb la finalitat de portar a bon terme les negociacions de Convenis Col·lectius o qualsevol altre tipus de pactes laborals.

Organitzar i / o participar en campanyes publicitáries, congressos, conferències, seccions de treball, cursos de divulgació, trobades, seminaris, concursos, així com qualsevol altra activitat que contribueixi a la consecucin dels fins associatius.

Convocar beques, premis o promoure quantes activitats de carácter formatiu puguin ser d’interès per a les empreses associades.

Promoure l’intercanvi d’informació, documentació i experiències entre les empreses associades i, si és menester, amb altres que tinguin finalitats análogues, organitzant a l’objecte les trobades necessáries.

Promoure les edicions electròniques, informes, revistes, libres o treballs, com a mitjá de formació i difusió.

Mantenir relació amb les organitzacions afins d’ámbit autonòmic, estatal o internacional, inclòs integrant-se en les mateixes i formant part, en el seu cas, dels òrgans representatius. Fomentar la solidaritat dels associats proporcionant i creant altres funcions i serveis d’interès comú.

Programar accions adequades per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus associats.

Promocionar la imatge pública de l’activitat de Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals.

Vetllar perquè l’actuació professional sigui en base als criteris d’ètica i bones practiques professionals.

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ. CAPÍTOL I. DE L’ASSOCIACIÓ.

Article 6. Podran ser membres de l’associació els empresaris o treballadors autònoms que per compte propi tinguin treballadors al seu servei, que prestin el seu servei dins l’ámbit territorial d’aquesta i que reuneixin les condicions professionals que es refereix l’article 2, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

CAPÍTOL II. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT.

Article 7. Associar-se a l’Associació Spas-Pime Catalunya será voluntari pel peticionari i obligatòri per a l’organització si el peticionari reuneix els requisits exigits per la normativa legal vigent i els presents estatuts, i en qualsevol moment, els seus membres podran deixar de ser-ho, sempre que ho notifiquin per escrit a la Junta Directiva amb una antelació de deu dies a la data de baixa.

Article 8. La sol·licitud per associar-se es presentará per escrit i signada.

El secretari s’encarregará de realitzar la seva tramitació si l’interessat reuneix els requisits establerts en els estatuts.

El peticionari será membre de ple dret un cop es ratifiqui la seva admissió, i a partir d’aquest moment, gaudirá de tots els drets i serveis de l’associació, adquirint el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Les empreses que desitgin ingressar en l’associació, hauran de presentar la corresponent sol·licitud per escrit dirigida al President de l’Associació, manifestant la seva voluntat de hi integrar-se, acompanyant a més a més a aquella la documentació requerida.

A la vista de la documentació rebuda, la Junta Directiva de l’Associació decidirá, per majoria de dos terços dels seus membres, sobre l’admissió o no de l’empresa sol·licitant.

En cas positiu, s’informará de l’alta a tots els membres de l’associació.

L’acord haurá de ser ratificat en la primera Assemblea General que se celebri.

Contra la negativa d’admissió, l’empresa afectada podrá recórrer davant la pròpia Assemblea, que decidirá en última instáncia.

Article 9. La presidència portará un llibre de Registre General d’afiliats amb les dates d’altes i baixes.

Article 10. La incorporació a l’associació comporta inherent el pagament de la quota que fixi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, de conformitat amb aquests estatuts. La dita quota s’aplicará per igual a tots els membres de l’associació.

Article 11. La Junta Directiva de l’associació podrá donar de baixa als seus membres, prèvia incoació d’expedient sancionador en els supòsits que així procedeixin, per alguna de les causes següents:

Renúncia voluntária, comunicada per escrit, dels associats que així ho sol·licitin.

Incompliment dels acords adoptats establits per l’Assemblea General o per la Junta Directiva. Incompliment de les obligacions establides en aquests estatuts.

Falta de pagament de les quotes establides per al manteniment de l’associació.

Es podrá recuperar la condició d’associat en abonar els pagaments pendents, tenint en compte que la reincidència podrá donar lloc a la no admissió de l’associat.

L’observança d’una conducta manifestament delictiva.

L’exteriorització de qüestions o acords interns de la vida de l’associació, en contra dels interessos generals dels associats, que puguin perjudicar l’associació o redundin en benefici d’una altra associació.

Article 12. Els associats que es trobin en alguna de les causes referides en l’article 11, exceptuant l’apartat a) tindran dret a ser escoltats i a exercir la pròpia defensa en l’expedient que s’ha d’imposar de conformitat amb la normativa reglamentária prèviament establida a l’efecte. Les sancions dictades per al Comissió d’expedients contra cárrecs electes hauran de ser referendats pel mateix organisme on fossin elegits, sense aquest requisit previ, els cárrecs electes no podran ser cessats en les seves funcions tret que el cessament sigui a petició pròpia.

Article 13. En el supòsit d’expedients considerats com molt greus, que puguin afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de carácter intern com extern, será la Comissió d’expedients la que podrá acordar la suspensió provisional dels cárrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan pel qual van ser elegits.

CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DELS AFILIATS.

Article 14. Els membres de l’associació tenen dret a:

Ésser representats pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatuts.

Elegir lliurement i democráticament els seus representants en la forma estaberta als estatuts. Ésser elegits per a desenvolupar qualsevol cárrec en la forma establida en aquests estatuts.

Veu i vot igualitaris en les assemblees en què puguin participar segons el que es disposa en aquests estatuts.

L’exercici del dret a vot d’un associat és delegable a un altre associat, però aquest no podrá exercitar més de dues delegacions de vot.

Les delegacions hauran de ser per escrit, concretant la sessió per a la qual es tracta i no subjectes a cap condició.

Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència d’activitat professional.

Participar activament en l’elaboració i definició de l’activitat de l’associació en els seus diferents ámbits a través dels seus òrgans competents.

Participar en la forma prevista en aquests estatuts en les reunions, assemblees i congressos de l’associació; expressar lliurement la seva opinió i elegir lliure i democráticament als seus representants.

Ser electors i elegibles en i per els òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

Articulo 15. Els membres de l’associació tenen el deure de:

Complir les normes estatutáries de l’associació i acceptar els seus principis i programes d’actuació. Complir els acords adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessária perquè l’associació pugui portar a terme els seus fins i participar en les activitats pròpies de l’associació.

Satisfer les quotes que s’estableixen per al manteniment de l’associació.

Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tingui coneixement en l’exercici de les seves funcions.

Participar activament en l’elaboració y la definició de l’activitat de l’associació en els seus diferents ámbits, a través dels seus òrgans competents.

Un cop fixada la línia que s’ha de seguir, tenen el deure de donar suport a l’associació i de complir les decisions adoptades pels òrgans competents.

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Article 16. Són els òrgans de govern de l’associació l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència i ostentaran la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regiran l’associació seran elegides en tots els graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret.

Article 17. L’Assemblea General está constituïda per tots els associats de ple dret que hagin satisfet les quotes establides reglamentáriament i cada membre tindrá dret a un sol vot.

Article 18. L’Assemblea General, válidament constituïda, és l’òrgan sobirá de l’associació i els acords que s’adoptin, de conformitat amb els estatuts, són obligatoris per a tots els seus mem bres.

Article 19. Les assemblees generals podran ser ordináries o extraordináries.

L’Assemblea General ordinária es reunirá, almenys, un cop a l’any, dins els primers sis mesos, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si és el cas, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i també els comptes de l’any anterior i, si procedeix estatutáriament, per elegir la Junta Directiva de l’associació.

Article 20. L’Assemblea General es reunirá en sessió extraordinária quan ho decideixi la Presidència, la Junta Directiva, o ho sol·liciti un 10% dels associats mitjançant un escrit dirigit a la Presidència.

Article 21. Les Assemblees Generals ordináries seran convocades pel president de l’associació, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant notificació personal i escrita dirigida a tots els seus associats.

A la convocatòria, que es fará amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data assenyalada per les Assemblees General Ordináries i de 2 dies naturals a la data assenyalada per les extraordináries, haurá de constar l’ordre del dia, que inclourá el lloc, la data i l’hora de l’assemblea i els afers que hagin de tractar-se a proposta de la Junta Directiva.

També pot consignar-se, si és necessari, la data i l’hora doni-la reunió en segona convocatòria. Per raons d’urgència, podran reduir-se els esmentats terminis.

La Junta Directiva, en l’apartat de torn obert, recollirá totes les propostes que formulin els associats mitjançant petició escrita tres dies abans de la data de l’assemblea.

Igualment, per raons d’urgències, podran debatre’s qüestions plantejades durant l’Assemblea General, si així ho decideix un mínim del 25% d’assistents.

Article 22. L’Assemblea General quedará constituïda, en primera convocatòria, quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels membres associats i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Article 23. La presidència de totes les assemblees generals correspon al President de l’associació i en la seva absència, al vicepresident, i actuará com a secretari el mateix de la Junta Directiva.

Els acords que adopti l’Assemblea General, seran presos per majoria simple, excepte els casos de modificació d’estatuts, fusió o dissolució en què es necessitará una majoria de dos terços dels assistents.

La modalitat de les votacions quedará a criteri de la pròpia assemblea.

Article 24. Són funcions i competència de l’Assemblea General:

Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i dels seus afiliats.

Aprovar els programes i plans d’actuació.

Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i del President de l’associació i fixar la seva durada.

Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva

Aprovar les quotes ordináries i extraordináries que han de satisfer els associats d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.

Aprovar l’estat de comptes de l’associació i els pressupostos.

Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.

Acordar la fusió o dissolució de l’associació.

Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels associats.

Aprovar les mocions de censura presentades contra components o òrgans de govern a què fa referència l’article 38 dels presents estatuts.

Article 25. De totes les reunions s’estendrá una acta que reflectirá els acords adoptats. Les actes constaran en un llibre de registre destinat a aquest efecte i aniran signats pel president i el secretari de l’associació. Les actes s’aprovaran en la mateixa sessió o en el següent, demanant igualment emetre el secretari certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat sense perjudici de l’anterior aprovació de l’acta.

En les certificacions d’acords adoptats emesos amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es fará constar expressament tal circumstáncia.

Article 26. La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i ha de ser designada i revocada per l’Assemblea General ordinária, d’entre els seus membres mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

La Junta Directiva estará integrada per un mínim de 3 i un máxim de 8 membres i estará formada per un President, un Vicepresident, un Secretari – Tresorer i un nombre de vocals necessari per completar la seva composició, elegits tots per un període de 2 anys, encara que pot ser objecte de reelecció.

Els cárrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts.

La condició de membre de la Junta Directiva, será incompatible amb la pertinença a qualsevol òrgan de govern d’altres associacions que englobin empreses dedicades al sector de la prevenció. Les candidatures per a l’elecció de Junta Directiva, hauran de ser presentades en el seu de l’Associació 10 dies abans de l’elecció.

La Secretaria fará arribar a tots els associats la llista de totes les candidatures presentades amb els seus programes d’actuació. L’elecció es fará mitjançant llista tancada i bloquejada, en la qual hauran de constar els cárrecs dels diversos integrants.

Si un membre de la Junta Directiva abandonés l’empresa a què representa per integrar-se en una altra empresa membre com a representant de la mateixa en l’Associació, la Junta Directiva, per acord adoptat per majoria simple, decidirá sobre la seva continuïtat com a membre de la mateixa fins a la celebració de l’Assemblea General. L’Assemblea haurá de decidir si ratifica o no l’acord de la Junta i en cas negatiu, elegirá el nou membre.

Article 27. La Junta Directiva es reunirá, en sessió ordinária, almenys un cop cada trimestre. També es reunirá, en sessió extraordinária, en els casos en què ho sol·liciti la tercera part dels seus components o ho decideixi el president per pròpia iniciativa, atenent la importáncia dels afers a tractar.

El president de la Junta Directiva, que ho será de l’associació, convocará els seus membres, sempre que sigui possible, amb set dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, i tramitará la convocatòria corresponent que inclourá l’ordre del dia dels afers que s’han de tractar. Per raons d’urgència es podran tractar afers que no constin en l’ordre del dia.

Article 28. La Junta Directiva es considerará constituïda quan concorrin a la reunió la meitat dels seus membres i estiguin presents el president i el secretari o qui els substitueixi.

Per a l’adopció dels acords, es requerirá el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions, tant ordináries com extraordináries, de la Junta Directiva constaran en el llibre d’actes corresponent.

Article 29. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

Executar i complir els acords de l’Assemblea General.

Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.

Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessáries per a l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.

Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació general i específics; executar els aprovats i informar del seu compliment en la pròxima reunió de l’Assemblea General.

Elegir entre els seus membres el vicepresident, el secretari i el tresorer de l’associació i també els seus respectius suplents.

Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i propostes de quotes perquè siguin aprovades.

Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè sigui aprovada. Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments.

Supervisar la comptabilitat i la mecánica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptable i tresorer.

Controlar i vetllar pel funcionament de béns i serveis.

Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.

Realitzar informes i estudiar el seu interès per als afiliats.

Les altres competències són de l’Assemblea General.

En casos de máxima urgència, ha d’adoptar sobre afers, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar compte a la primera sessió que tingui lloc.

Article 30. La Presidència és l’òrgan de direcció reduït de l’Associació. A ella li correspon preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords adoptats per aquesta sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 31. La Presidència té, igualment, la responsabilitat de donar resposta immediata a tots aquells afers imprevistos i urgents que sorgeixin i que no hagin estat tractats per la Junta Directiva.

Article 32. La Presidència estará formada pel president, vicepresident, secretari i tresorer i es reunirá com a mínim un cop al mes.

Article 33. El president de l’Associació és el cárrec de major rang de l’associació; al li correspon la representació de la mateixa davant els òrgans públics i terceres persones, i ha d’actuar davant elles en nom de l’associació d’acord amb la Junta Directiva.

Article 34. Les funcions i atribucions del president són les següents:

Convocar i presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva; vetllar pel compliment i l’execució dels acords favoritament adoptats per aquella i l’Assemblea General.

Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que hagin de realitzar-se a l’efecte.

Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tot tipus d’actuacions, amb la corresponent autorització de la Junta Directiva.

Emetre un informe anual de la seva actuació a l’Assemblea General.

Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels cárrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l’associació.

Donar el vistiplau a les actes que s’estenguin de les sessions que realitzin òrgans col·legiats i signar-los juntament amb el secretari.

Article 35. En els supòsits de vacant, absència o malaltia del president, aquest será substituït pel vicepresident, el qual en el terme de tres dies assumirá de ple dret el govern de l’associació fins que el president es reincorpori en el seu cárrec o, en el cas de no fer-ho, fins que es convoquin noves eleccions generals conforme al que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del vicepresident cooperar amb el desenvolupament de les tasques i funcions que estimi convenients la Junta Directiva, encara que mai es podrá delegar en ell la responsabilitat que és pròpia del president de l’associació.

Article 36. Són funcions i atribucions del secretari:

Assistir al president de l’associació en totes les matèries que siguin competència d’aquest. Ocupar-se de la gestió i administració de l’associació i tenir a cárrec seu la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president i dels directius assenyalats per la Junta Directiva. Ocupar la secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les corresponents actes dels acords que s’adoptin.

Custodiar la documentació de l’associació.

Alliberar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau del president.

Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari o bé li siguin assignades pels òrgans de govern de l’associació.

Article 37. El tresorer s’encarregará de la comptabilitat de l’associació.

Anotará i portará el compte d’ingressos i despeses i intervindrá en totes les operacions d’ordre econòmic.

Recaptará i custodiará el fons que pertangui a l’associació i complirá a les ordres de pagament que expedeixi el president, sense perjudici de les delegacions que sota la seva responsabilitat aquest acordi.

El tresorer formalitzará el pressupost anual d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes de l’any anterior, que deuran ser presentats a la Junta Directiva aturar que aquesta, en el seu torn els sotmeti a l’Assemblea General.

Article 38. Cadascun dels components de la Presidència i la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estaran subjectes a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

La moció de censura haurá de ser presentada per almenys la meitat dels membres de l’Assemblea General, i aprovada per majoria absoluta d’aquesta reunió en sessió extraordinária. Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la presidència i/o la Junta Directiva conjuntament o individualment segons els qui hagin estat subjectes a ella, presentessin la seva dimissió, procedint-se a l’elecció dels cárrecs vacants en el terme máxim d’un mes.

TÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 39. Els recursos financers de l’associació estaran integrats per:

Les quotes dels membres de l’associació.

Les donacions i llegats a favor seu.

Les subvencions públiques o privades que rebi.

Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i presentació de serveis.

Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris. Els ingressos derivats d’acords, concerts, contractes i convenis establits amb l’Administració en els seus distints nivells i altres organismes públics espanyols o internacionals, com a contrapartida no lucrativa al desenvolupament d’estudis i altres activitats d’interès per al sector.

Cada exercici econòmic, deurá revisar-se i adequar-se el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes contingudes en aquests estatuts.

Article 40. La Junta Directiva determinará les normes per a l’administració i comptabilitat. El president és l’ordenador de pagaments i cobraments.

El tresorer intervindrá tots els documents de cobraments i pagaments, supervisará la comptabilitat, la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva i signará tots els documents de pagaments i cobraments.

Article 41. Els associats podran conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació relativa a la seva situació econòmica, amb sol·licitud prèvia dirigida al tresorer.

Article 42. Els recursos econòmics de l’associació i el seu patrimoni es destinaran al compliment de les seves finalitats.

TÍTOL V. DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ.

Article 43. Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents.

El projecte de modificació haur de ser proposat, almenys, per una tercera part dels associats o per la Junta Directiva i ser tramitat a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

El mateix procediment haur de seguir-se per a la fusió amb altres associacions an logues.

Article 44. L’associació es dissoldr quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de dos terços dels assistents.

Per a la proposta de dissolució de l’associació es tindr en compte el mateix procediment establert per al supòsit de projectes de modificació d’estatuts.

El patrimoni de l’associació en cas de dissolució anirá destinat a l’Associació de Nens amb Cáncer. En l’acord de dissolució s’establir la destinació que s’hagi de donar als béns, instal·lacions i serveis de l’associació que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

Torelló, a 06 de febrer de 2011.


Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor