Fnalitats

 
SÓN FINALITATS NOSTRES

 

La representació dels associats enfront de tercers, ja siguin privats o públics, com són els Organismes Estatals, Autonòmics, o Locals, etc., sense que aquesta representació pugui significar la ingerència en els criteris de gestió i direcció de les empreses associades.

La col·laboració amb Autoritats Administratives i de qualsevol altre tipus amb competència en la matèria, en pro dels fins anteriorment mencionats.

Representar a les empreses associades davant d’Organizacions Sindicals, o d’altra mena de treballadors, amb la finalitat de portar a bon terme les negociacions de Convenis Col·lectius o qualsevol altre tipus de pactes laborals.

Organitzar i / o participar en campanyes publicitàries, congressos, conferències, seccions de treball, cursos de divulgació, trobades, seminaris, concursos, així com qualsevol altra activitat que contribueixi a la consecució dels fins associatius.

Convocar beques, premis o promoure quantes activitats de caràcter formatiu puguin ser d’interès per a les empreses associades.

Promoure l’intercanvi d’informació, documentació i experiències entre les empreses associades i, si és menester, amb altres que tinguin finalitats anàlogues, organitzant a l’objecte les trobades necessàries.

Promoure les edicions electròniques, informes, revistes, libres o treballs, com a mitjà de formació i difusió.

Mantenir relació amb les organitzacions afins d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, inclòs integrant-se en les mateixes i formant part, en el seu cas, dels òrgans representatius.

Fomentar la solidaritat dels associats proporcionant i creant altres funcions i serveis d’interès comú.

Programar accions adequades per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus associats.

Promocionar la imatge pública de l’activitat de Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals.

Vetllar perquè l’actuació professional sigui en base als criteris d’ètica i bones practiques professionals.


Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor