Associació Disminuïts de Sants-Montjuïc (ADSM)

L’Associació de Disminuïts té com a principal objectiu millorar la relació de les persones amb disminució de Sants-Montjuïc
amb el nostre entorna través de la integració en la vida quotidiana dels barris i la seva vida associativa i cultural.

L’Associació també vol assessorar a famílies i amics de persones amb disminució al respecte de totes les possibilitats legals,
administratives i socials de que disposen.

Volem influenciar en les decisions polítiques, econòmiques i socials a favor dels drets dels disminuits, participant en consells ¡ organismes que permetin defensar aquests drets

Finalment, l’Associació vol treballar en el lleure i en la formació de les persones amb disminució en projectes i àmbits molt
diversos, lúdics i formatius.

pàgina web