Política de privacitat

Mijtançant el present avís, “La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans” (des d’ara “La Tutela”), en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i altra normativa d’aplicació, informa els usuaris del lloc web www.latutela.org, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “La Tutela” les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació dels diversos serveis que s’ofereixen relacionats amb la tutela i altres figures jurídiques de suport de persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veraç, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “La Tutela” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractades atenent a les característiques detallades a continuació.

 

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”, amb domicili a order essay writing Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1a, 08025 de Barcelona, amb número de CIF: G58071507, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 207 i Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número 227. Correu electrònic de contacte comunicacio@latutela.org.

Identificació del delegat de protecció de dades

Per a totes aquelles qüestions que facin referència a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc. pot dirigir-se al delegat de protecció de dades designat per “La Tutela”, a través del següent correu electrònic lopd@latutela.org.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Donar resposta a les peticions realitzades per la persona interessada.
  • La prestació, gestió i administració dels serveis que s’ofereixen.
  • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
  • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
  • Comunicacions informatives relatives als nostres serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i de servei, la persona interessada no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan hi hagi una previsió legal que exigeixi la seva conservació. En aquest cas, es procedirà a bloquejar les dades, i es conservarà únicament a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Actualment no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas que en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells aspectes exigits per la llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades

Les seves dades no seran cedides, tret que sigui estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzés de forma prèvia i expressa.

Drets de les persones interessades

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “La Tutela”, Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1a, 08025 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a lopd@latutela.org. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de la persona interessada o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d’accés

La persona interessada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:

a) les finalitats del tractament;

b) les categories de dades personals que es tractin;

c) els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;

d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;

i) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a la persona interessada, o a oposar-se a aquest tractament;

f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

g) quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;

h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, al fet que es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la persona interessada.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, la persona interessada tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per la persona interessada un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan la persona interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

Dret de rectificació

La persona interessada tindrà dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió

La persona interessada tindrà dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera;

b) la persona interessada retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic;

c) la persona interessada s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o la persona interessada s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2;

d) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;

i) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;

f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1.

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals la persona interessada ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o rèplica d’aquests.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets, com ara el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) la persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes;

b) el tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

c) el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

d) la persona interessada s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de la persona interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat estat membre.

Tota persona interessada que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l’apartat 1 serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

Dret d’oposició

La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que es disposa en l’article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, la persona interessada tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan la persona interessada s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, la persona interessada tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

Dret de portabilitat de dades

La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual les hagués facilitat, quan:

a) el tractament estigui basat en el consentiment, conformement a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte, conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i

b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, la persona interessada tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici del dret esmentat a l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Aquest dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà la persona interessada sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment

La persona interessada, que en el moment oportú hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb la mateixa facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

La persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades posteriorment per a finalitats diferents, el responsable informarà la persona interessada d’aquest aspecte.

Mesures de seguretat

El responsable del tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

El web www.latutela.org conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. “La Tutela” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les dites pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en aquestes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra política de privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: lopd@latutela.org.

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”

Tots els drets reservats

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor