Funcionament PM

imatge menjador1

Inscripció

Els usuaris que facin ús del Servei de Menjador escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador. Cada família haurà d’omplir el Full d’Inscripció i que es farà arribar al tutor de l’alumne/a. Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.  Els alumnes de nova incorporació a l’escola sol·licitaran el full d’inscripció a la coordinadora del Servei de Menjador per formalitzar la inscripció.

El primer dia de servei de menjador serà dimart 12 de setembre de 2017. Els alumnes de P3, en motiu del Pla d’Acollida al centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dia que determini la direcció del centre.

Modalitats d’inscrició

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament.

A partir d’aquest setembre es podrà fer el pagament en targeta de crèdit o dèbit

Al·lergies i dietes especials

En cas de dietes especials, cal que les famílies portin un justificant del metge juntament amb la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que porti la petició per escrit i entregar-la a la coordinació del menjador abans de les 9.45 del matí.

Rebuts

Els preus durant el curs escolar 2016-17 són de 6,20 € fixe i 6,80 esporàdic (menys de 3 dies a la setmana), abonament 10 serveis 68 €. Les famílies poden adquirir els tiquets diàriament, de 9.00 hores a 9.30 hores a l’entradeta de l’escola.

La quota fixa es podrà utilitzar sempre que l’assistència al menjador sigui superior al 70%, excepte en casos d’absència justificada per malaltia.

El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes.   

Les faltes d assistència s’ha de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 9,30 h del matí, es descomptaran en l’ import de l’últim rebut de cada trimestre. També es descomptaran al final de trimestre l’import del dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opció en la inscripció.

En el cas d’impagats La Ballaruga  mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre l’informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 3€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AMPA i l’escola.

Beques

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament.  Aquests ajuts els tramita el centre.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer) Excepte en els casos de pèrdua de feina que caldrà justificar degudament.

Altres normes

Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

Relació família-monitores

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament.  En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne. Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9 a 9.30 del matí, al tel.661.814.951 ; a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com; també a través de la bústia del menjador col·locada a l’entradeta del centre.

Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web ampa i web escola

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977664002, enviar-nos un mail a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Scolarest, La Ballaruga, Ampa i Equip Directiu del centre.

Informes

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc. 

–  P3: Serà un informe diari (agenda del menjador), més un de trimestral al desembre, maig i juny. En el cas que es perdi l’agenda, caldrà pagar 2 € per una nova agenda.

–   P4 i P5: Serà un informe setmanal.

–   Cicle inicial: Mensual

–  Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

Què cal portar

P3

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una muda complerta en una bossa de roba

-una capsa de mocadors de paper

-un paquet de tovalloles humides

-llençolet per a dormir

P4-P5

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una capsa de mocadors de paper

-un paquet de tovalloles humides

1R-2N

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

 

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.