Qui som

Definició i principis

El Centre Moral d’Arenys de Munt és una associació cultural, sense ànim de lucre que, tal i com assenyalen els seus estatuts, promou l’educació integral dels infants i joves i col·labora en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu de les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats cívico-socials, culturals, humanístiques, assistencials, esportives i recreatives.

L’entitat va ser fundada el 12 de gener de 1913. Al llarg dels gairebé cent anys s’han anat succeint les Juntes, els homes i les dones que, desinteressadament i generosa, han volgut contribuir activament en la millora i transformació de la societat civil arenyenca, moguts pels valors de solidaritat, generositat, participació, implicació, foment de la convivència i preocupació per temes col·lectius.

Organització

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els socis, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea i tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, entre els mesos de gener i febrer.

La Junta Directiva és l’equip de persones que regeix, administra i representa l’associació. Qualsevol associat pot presentar-se per ocupar un càrrec dins de la Junta Directiva. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Els Socis són el veritable i més important patrimoni de l’entitat. Poden formar part de l’associació totes les persones que ho sol·licitin.

Actualment, formen part del Centre uns 700 socis titulars i 3000 socis beneficiaris. Els socis són familiars, per tant cada soci o sòcia titular acull en la seva inscripció els membres de la seva unitat familiar.

Les diferents activitats que es realitzen al Centre són organitzades per la Junta Directiva i les diferents Seccions.

Les Seccions del Centre són l’eix principal de l’Entitat i les que constitueixen la part més important del seu funcionament i raó de ser. Estan formades pels socis i beneficiaris que volen practicar l’activitat que s’hi desenvolupa.

Les Seccions que formen i pertanyent al Centre són:

 • Teatre, que inclou el Grup de Teatre del Centre, l’Escola de Teatre i Els Pastorets
 • Cinema
 • Esbart dansaire amb totes les seves categories
 • Grup d’espectacles infantils i juvenils Rau-Rau
 • Tennis Taula
 • Escacs
 • Grup de Pessebristes
 • Agrupació Sardanista
 • Sortides Culturals
 • Cavalcada de Reis
 • Batec, revista mensual
 • i d’altres que es puguin constituir més endavant.

El Centre compta, a més, amb un grup de persones que conformen el Servei tècnic. Són els responsables del manteniment de l’equipament tècnic i el vestuari.

El Centre es regeix pels seus Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

Be Sociable, Share!

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor