Bressol d’Estiu 2019

reunió inici bressol d’estiu: dijous 20 de juny a les 17.00 a la sum

DESCRIPCIÓ SERVEIS BRESSOL D’ESTIU

Els serveis de Bressol d’Estiu de l’AFA pel 2019 són:
A) Allargament de jornada (amb berenar inclòs): servei de 15:00 a 17:00 del 1 al 15 de juliol de 2019

B) Bressol d’Estiu: servei de 08:00 a 17:00 del 16 al 31 de juliol de 2019

Les inscripcions poden ser:
– per setmanes (del 16 al 19 de juliol o del 22 al 26 de juliol),
– dues setmanes (del 16 al 26 de juliol),
– torn sencer (del 16 al 31 de juliol).

Serveis esporàdics durant el Bressol d’Estiu:

DOCUMENTACIÓ INSCRIPCIÓ

Caldrà aportar la següent documentació complimentada (no s’agafaran inscripcions a les quals els manqui
qualsevol document, firma, etc.)
• Fotocòpia del DNI de mare, pare o tutor legal
• Fotocòpia del DNI infant o llibre de família (la pàgina de l’infant i la dels progenitors)
• Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) de l’infant
• Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant
• Fotografia mida carnet de l’infant (Opcional)
• Comprovant bancari del pagament amb el concepte especificat ( fins al 7 de juny)
• Documentació d’inscripció complimentada i signada (la podeu recollir, amb antelació, a
l’Escola Bressol):
Fitxa inscripció
Autorització drets d’imatge
Autorització antitèrmic
Autorització medicaments (Si s’escau)
Autorització recollida (Si s’escau)

Dossier Informació famílies

BEQUES

El link amb tota la informació sobre els ajuts econòmics és dins del document “DOSSIER D’INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES“. No obstant es pot consultar també al lloc web de l’Ajuntament: https://vacances.barcelona.cat/ca

 

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’AFA a l’adreça afaebmlafarinera@gmail.com